تعداد مقالات: 6
1. پاسخ دولتی به انحراف درسیاست جنایی ایران ؛ علل وجلوه ها

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 11-40

مسعود اکبری؛ فاطمه قناد


2. جایگاه بزه دیده در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 41-60

محسن رحمانی فرد؛ زهرا نجارزاده


4. جرم انگاری و کیفر در افق توسعه

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 89-114

ولی اله صادقی


5. بازداشت موقت در آموزه های فقهی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 115-143

علی قبادیان


6. بررسی قواعد حاکم بر شروع به جرم با تاکید بر نظام کیفری ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 145-181

فهیم مصطفی زاده