پاسخ دولتی به انحراف درسیاست جنایی ایران ؛ علل وجلوه ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 مدرس دانشگاه

چکیده

انحراف فاصله گرفتن و عدم همنوایی با هنجارها و ارزش ها ی اجتماعی است که مرز بین منطقه آزاد و منطقه کنترل شده رفتاری را تشکیل می دهد . انحراف نقض هنجارهای کم اهمیت اجتماعی است که واکنش اجتماعی را به همراه داشته و جامعه از طریق ابزارهای خود به آن پاسخ خواهد داد . در صورتی که انحراف با پاسخ دولتی در قالب مجازات روبرو گردد ، نوع سیستم سیاسی جنایی به سمت مدل اقتدار گرا متمایل می گردد که با به حاشیه راندن جامعه مدنی از مداخله در امر کنترل انحراف ، تفوق دولت و تحمیل اقتدار دولتی را به همراه دارد . بنابراین لازم است که معلوم گردد چرا سیاست جنایی در مواردی خاص تمایل به تحمیل پاسخ دولتی به انحرا ف داشته است؟ محدوده انحراف و مواجهه آن با پاسخ اجتماعی ، میزان آستانه تحمل سیاسی را در بوته آزمایش قرار می دهد . لذا تحمیل پاسخ دولتی به انحراف امری خلاف قاعده خواهد بود و اقتدار و برتری نظام حکومتی و دخالت حداکثری در حریم و روابط خصوصی اجتماعی را به نمایش خواهد گذاشت .

کلیدواژه‌ها