پژوهشنامه حقوق کیفری عدالت (ECLR) - اهداف و چشم انداز